Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van BG-CoolShape Kliniek B.V.

Artikel 1. Definities en identiteit van de ondernemer
1.1 Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden voor het aanbieden van diensten door BG-
CoolShape Kliniek, genaamd de Algemene Voorwaarden van BG-CoolShape Kliniek.
1.2 Behandeling(en): alle verrichtingen door BG-CoolShape Kliniek op verzoek van de Cliënt,
waaronder mede begrepen geschiktheidsonderzoeken, advies over het aantal te volgen
behandelingen, mogelijke resultaten, bijkomende risico’s en gevolgen en de (na)controle.
1.3 Behandelovereenkomst(en): de contractuele verhouding met BG-CoolShape Kliniek op basis
waarvan zij haar Behandelingen levert en alle eventuele nadere of opvolgende
Behandelovereenkomsten tussen BG-CoolShape Kliniek en de Cliënt.
1.4 BG-CoolShape Kliniek:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

BG-CoolShape Kliniek B.V.
Adres: Deltageul 17
3251 NG Stellendam
Telefoonnummer: 06 11 84 73 79
KvK-nummer: 82924953
BTW-nummer:NL862656874B01

E-mail: [email protected]
1.5 Cliënt: iedere natuurlijke persoon die een Behandelovereenkomst sluit met of Producten koopt
van BG-CoolShape Kliniek.
1.6 Producten: de producten die BG-CoolShape Kliniek verkoopt aan de Cliënt.
1.7 Website: de website van BG-CoolShape Kliniek, namelijk https://bg-coolshapekliniek.nl/.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, Producten, Behandelingen van en Behandelovereenkomsten met BG-CoolShape Kliniek zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding, het kopen van Producten, dan wel het boeken van een
Behandeling via de Website of ter plaatse houdt in dat de Cliënt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen / Behandelovereenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van BG-CoolShape Kliniek zijn vrijblijvend. BG-CoolShape Kliniek behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat
op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In het geval de prijs binnen drie (3) maanden
na het sluiten van de Behandelovereenkomst wordt verhoogd of de koop van de Producten en de Behandeling/het product nog niet is geleverd, heeft de Cliënt de mogelijkheid de Behandelovereenkomst te ontbinden.

3.2 Foto’s, omschrijvingen en voorgehouden resultaten van Behandelingen of het gebruik van
Producten en andere omschrijvingen op de Website, in brochures, promotiemateriaal, of social
media van BG-CoolShape Kliniek zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3.3 Een Behandelovereenkomst of een overeenkomst voor de verkoop van Producten komt slechts
tot stand na acceptatie van het verzoek van de Cliënt door BG-CoolShape Kliniek. Zolang BG-
CoolShape Kliniek de Behandeling of de verkoop van de Producten niet aan de Cliënt heeft bevestigd,
is er geen Behandelovereenkomst of koopovereenkomst tot stand gekomen. Een van het aanbod
afwijkend verzoek resulteert slechts in een Behandelovereenkomst of koopovereenkomst in het
geval dat BG-CoolShape Kliniek expliciet akkoord gaat met de afwijkingen van het aanbod.
3.4 BG-CoolShape Kliniek behoudt zich het recht voor om verzoeken en Behandelingen te weigeren.
Van een dergelijke weigering wordt de Cliënt al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld.
Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de
bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.
3.5 Door bij BG-CoolShape Kliniek een Behandeling te boeken via de Website, dan wel ter plaatse, en
de bevestiging van BG-CoolShape Kliniek van de Behandeling ontstaat een rechtsgeldige
Behandelovereenkomst waarop betaling dient te volgen.
3.6 De Behandelovereenkomst behelst een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. BG-
CoolShape Kliniek zal de Behandeling uitvoeren als professioneel opdrachtnemer en zal handelen
volgens de branchegebruikelijke standaarden.

Artikel 4. Prijzen / betaling / wanbetaling / afzegging afspraak
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden Behandelingen en Producten zijn in euro’s inclusief
BTW, tenzij expliciet anders aangegeven. De facturen worden enkel digitaal toegestuurd.
4.2 Betaling dient direct plaats te vinden door middel van de ter plaatse aangeboden betaalmethode
nadat een Behandelovereenkomst of koopovereenkomst voor Producten tot stand is gekomen en
voordat de Behandeling bij de Cliënt wordt uitgevoerd of de Producten aan de Cliënt worden
geleverd. Betaling in termijnen is enkel mogelijk na expliciete toestemming van BG-CoolShape
Kliniek.
4.3 Bij stornering, anderszins terugboeken van de afgeschreven bedragen of niet voldoen van de
betaling(en) of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is BG-CoolShape Kliniek
gerechtigd alsnog betaling van het gehele bedrag te vorderen vermeerderd met wettelijke rente en
buitengerechtelijke kosten.
4.4 Reeds betaalde bedragen worden niet teruggestort. Ook bij annulering van een Behandeling door
de Cliënt wordt het reeds betaalde bedrag niet teruggestort.
4.5 Bij het annuleren van een Behandeling door de Cliënt of in het geval dat de Cliënt niet is komen
opdagen voor een Behandeling, is BG-CoolShape Kliniek gerechtigd annuleringskosten van EUR 150,-
in rekening te brengen, onverminderd het recht van BG-CoolShape Kliniek om de kosten van de
gereserveerde Behandeling tevens in rekening te brengen bij de Cliënt.

Artikel 5. Levering                                                                                                                                                                   5.1 Overeengekomen behandelmomenten en levertijden van Producten zijn slechts indicatief. BG-
CoolShape Kliniek doet haar uiterste best om de Behandeling en/of de levering van Producten op het
overeengekomen moment te laten plaatsvinden. Overschrijding van het overeengekomen
behandelmoment of de geschatte levertijd voor de levering van Producten geeft de Cliënt niet het
recht op schadevergoeding, ontbinding van de Behandelovereenkomst/koopovereenkomst of niet-
nakoming van enige verplichting welke voor de Cliënt uit deze of uit enige andere daarmee
samenhangende Behandelovereenkomst/koopovereenkomst mocht voortvloeien.

Artikel 6. Overmacht
6.1 BG-CoolShape Kliniek heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering
van de Behandelovereenkomst/koopovereenkomst op te schorten, dan wel de
Behandelovereenkomst/koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks
door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BG-CoolShape Kliniek gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan BG-CoolShape Kliniek kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 BG-Coolshape Kliniek is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Client.
7.2 BG-CoolShape Kliniek is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen
gederfde omzet, winst, goodwill en gemiste besparingen. BG-CoolShape Kliniek zal alleen een beroep
doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 8. Diversen
8.1 De Client garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens/informatie juist zijn.
8.2 Wanneer door BG-CoolShape Kliniek gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig
recht doen laten gelden op grond van het feit dat BG-CoolShape Kliniek deze Algemene Voorwaarden
soepel toepast.
8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere
Behandelovereenkomst/koopovereenkomst met BG-CoolShape Kliniek in strijd is/zijn met enig
toepasselijk wettelijke voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze
worden vervangen door een door BG-CoolShape Kliniek vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.
8.4 BG-CoolShape Kliniek is bevoegd om bij de uitvoering van de
Behandelovereenkomst(en)/koopovereenkomst(en) gebruik te maken van derden.
8.5 BG-CoolShape Kliniek is gerechtigd de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor
zover wettelijk vereist zal Cliënt over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd. Indien deze wijziging
een onredelijk bezwarend is, heeft de Cliënt de mogelijkheid de Behandelovereenkomst/koopovereenkomst te gedeeltelijk te ontbinden (namelijk voor de toekomst).

Artikel 9. Klachtenregeling
9.1 Klachten over de uitvoering van de Behandelovereenkomst moeten zo snel mogelijk volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij BG-CoolShape Kliniek, nadat de Cliënt de gebreken heeft
geconstateerd.
9.2 Bij BG-CoolShape Kliniek ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door BG-CoolShape Kliniek  binnen de termijn van veertien (14) dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Cliënt een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
9.3 De Cliënt geeft BG-CoolShape Kliniek in ieder geval vier (4) weken de tijd om de klacht in
onderling overleg op te lossen.
9.4 Een klacht van de Cliënt schort de verplichtingen van de Kliniek niet op, tenzij BG-CoolShape
Kliniek schriftelijk anders aangeeft.

10. Privacy en persoonsgegevens
10.1 BG-CoolShape Kliniek verklaart bij de uitvoering van de
Behandelovereenkomst/koopovereenkomst, waaronder het aanleggen van een behandeldossier, alle
relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht te
nemen. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de
Behandelovereenkomst/koopovereenkomst, persoonsgegevens voor en/of samen met een derde
worden verwerkt, zullen partijen de daartoe krachtens de privacy rechtelijke wet- en regelgeving
vereiste overeenkomst(en) sluiten.

11 Geheimhouding
11.1 BG-CoolShape Kliniek verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van
vertrouwelijke gegevens over de Behandeling en de Cliënt. Informatie die niet herleidbaar is tot de
Cliënt mag BG-CoolShape Kliniek delen met derden, bijvoorbeeld voor statistische- of
marketingdoeleinden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen, Behandelingen en Behandelovereenkomsten/koopovereenkomst is
Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechter die op basis van de
wet bevoegd is.